Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana


Laadukas ja tavoitteellinen musiikkikasvatus


Lastentarhanopettajan työssä musiikki on päivittäistä arkea. Musiikki ja laulaminen on aina ollut minulle itsellekin tärkeää, mutta ilman lapsuus- ja nuoruusiän soitinharrastuksia tietopohjani on jäänyt mielestäni hieman puutteelliseksi, vaikka valitsinkin aikoinaan yliopistossa kaikki mahdolliset musiikin opinnot, mitä koulutukseen kuului. Tämän vuoksi halusin kehittää toteuttamaani musiikkikasvatusta.

Mutta minkä takia musiikkia ylipäätään tarvitaan? Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka -kirjasta siihen löytyy lukuisia syitä. Ensinnäkin esteettinen musiikkikasvatus korostaa esteettistä tunnekokemusta ja praksiaalinen musiikkikasvatus korostaa taas musiikin välinearvoa ja aktiivista toimijuutta. Lisäksi se korostaa musiikin oppimisen nautintoa sekä jokaiselle oppijalle sopivia haasteita.


Oppimiseen liittyy kolme eri näkemystä: musiikissa oppiminen (valmiudet laulamiseen, soittamiseen ja luovaan ilmaisuun), musiikista oppiminen (musiikin tyylit) ja musiikin avulla oppiminen (esim. muiden kouluaineiden oppiminen). Musiikin avulla harjaantuu myös luovan ajattelun ja ilmaisun taidot, sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä hyvinvoinnin ja laaja-alaisen osaamisen taidot.


Lisäksi musiikkia oppiessa saa rutkasti oppimisen iloa ja sitä kautta paremmat eväät hyvään itsetuntoon ja elämänhallintaan. Myös luovuus ja mielikuvitus sekä suvaitsevaisuus ja sivistyksellinen tieto kasvaa. Yhteistyötaidot (toisten huomioonottaminen, ongelmanratkaisutaidot sekä emotionaalinen tasapaino) kasvavat. Myös toisten kuunteleminen tulee helpommaksi.


Musiikilla onkin havaittu olevan positiivisia yhteyksiä leikkiin, musiikilliseen aistimiseen sekä kouluvalmiuksiin (kielelliset, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet sekä keskittymiskyky). Lapsen aivot kehittyvät nopeammin ja omaehtoisen oppimisen osuus kasvaa. Aivotoiminnan lisäksi musiikki vaikuttaa hahmottamiseen.


Musiikki vaikuttaa varsinkin kielten ja matematiikan taitojen oppimiseen. Musiikilla on kulttuurinen ja sivistyksellinen tehtävä sekä osallistava tehtävä ihmisen kasvun tukijana. Lisäksi musiikki on suunnaton ilon ja mielihyvän lähde. Ei ole siis yhdentekevää, miksi ja miten musiikkikasvatusta toteutetaan.


On tärkeää, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus musiikillisiin elämyksiin, kokemuksiin ja omaan ilmaisuun. Varhaiskasvatuksen piirissä tähän on loistavat mahdollisuudet.


Opettajan iso laulu- ja loruvarasto auttaa paljon spontaaneissa musiikkikasvatuksen hetkissä arjen tilanteissa. Se on hyvä pohja, muttei riittävä. Kirja auttaa luomaan laatua ja tavoitteellisuutta musiikkikasvatukseen.


Musiikkikasvatusta käsitellään kirjassa hyvin monipuolisesti. Eri lähtökohdat musiikkikasvatukselle eri aikoina sekä eheyttävä oppiminen (osallistava musiikin oppiminen) pohjustaa hyvin aihetta. Lapsen musiikillisen kehityksen kuvaus on taas hyödyksi musiikkikasvatuksen tavoitteiden suunnittelussa.


Uuden opetussuunnitelman eheyttävä ja kokonaisvaltainen lähestymistapa on huomioitu läpi kirjan. Kirjassa käsitellään tätä lähestymistapaa mm. leikin, osallisuuden, tutkivan ja oivaltavan oppimisen sekä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Kirjassa avataan hyvin esim. laaja-alaisen osaamisen kehittämistä musiikin avulla, ja siinä on huomioitu myös mm. musiikillisen oppimisympäristön rakentaminen.


Musiikkipedagogisissa lähestymistavoissa kerrotaan vaiheittain musiikin kielen oppimisesta lukuisine laulu-, rytmi-, leikki, satu- ja runoesimerkkeineen. Kirja sisältää muunkinlaisia harjoituksia kuten mielikuvaliikuntaa.


Suomalaisia musiikkipedagogisia keksintöjä kirjassa on myös käyty läpi. Näitä ovat esimerkiksi laulupiirtäminen, joka yhdistää laulamisen ilmaisun luovalla tavalla kuvallisen ja kehollisen ilmaisun kanssa. Se on siis piirtämistä, joka tapahtuu laulaen tai lorun kuvailemana tai tukemana.


Kuvionuottimenetelmässä taas puuttuu tavallinen nuottiviivasto, ja se korvataan muotojen ja värien avulla. Idea nuottien lukemisesta on siis opittavissa tällä tavalla helposti ja havainnollistavasti. Colourstrings -menetelmä puolestaan on eräänlainen musiikin luku- ja kirjoitustaidon oppimispolku soittimia käyttäen.


Kirjassa käydään läpi myös musiikkikasvatuksen tavoitteet, peruskäsitteet (dynamiikka, sointiväri, rytmi/tempo, harmonia, muoto) sekä työtavat (laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, musiikin kuuntelu) esimerkkeineen kanteleen soiton alkeita unohtamatta.


Kaikessa korostetaan luovuutta, mikä on pohja improvisoinnille ja säveltämiselle. Vaikka pidän kovasti laulamisesta ja laulan paljon esimerkiksi arjessa mieleen tulevista asioista tai vaikkapa kehoituksia ja ohjeita lapsille, niin säveltämistä olen tehnyt lasten kanssa vain hyvin pienimuotoisesti. Siinäpä tavoitetta itselle!


Kirja antaa siis laadukkaan musiikkikasvatuksen suunnitteluun hyvin perustavanlaatuisen pohjatiedon lisäksi kattavan valikoiman innostavia ja luovia ideoita käytännön työhön. Näitä ovat muun muassa laulavat kuvakortit tai ääniympäristöjen säveltäminen (esim. metsäretken pohjalta). Ja nämä kaikki ideat on vahvasti linkitetty uuteen opetussuunnitelmaan. Kirja sisältää paljon erilaisia toimintaideoita, miten opettaa laaja-alaisesti ja lapsilähtöisesti sekä ilmiöpohjaisesti musiikin avulla.


Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmia rakentaessa kirjan ideat auttavat suunnittelemaan monipuolisen musiikkikasvatuksen kokonaisuuden. Kirjasta saa kuitenkin paljon ajateltavaa myös yksittäisen musiikkituokion suunnittelemiseen. Tähän auttaa mm. musiikkitunnin/tuokion suunnittelulomake ja musiikin vuosikellon runko. Lisäksi kirjan vinkit on sovellettavissa myös nuoremmillekin lapsille.


Kirjan näkökulmat auttavat myös näkemään oman roolinsa musiikkikasvattajana ja musiikkikasvatuksen suunnittelijana. Arviointi onkin tärkeä osa musiikkikasvatusta, niin lapsen oma arviointi kuin varhaiskasvattajankin itsearviointi.


Taas kerran huomaan, miten paljon ammattikirjallisuus antaa käytännön työhön! Tällainen perusteellinen pohjustus musiikkikasvatuksen teoriaan vahvistaa mukavasti omia tietoja ja mm. musiikkipedagogisten keksintöjen kuvaukset puolestaan innostavat käytännön työhön. Olen saanut kirjasta paljon työvälineitä, ajatuksia ja ideoita itselle sekä roppakaupalla lisää motivaatiota.


Jos kaipaat samaa, niin ei muuta kuin kirja käteen ja luovia, yhteisiä hetkiä luomaan!


Outi Kosunen

Takaisin muihin kirja-arvioihin>>


Tarjous vain tällä linkillä, kurkkaa:

Tilaa Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka tästä>>


Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.